T-896/16 DEP – Puma / EUIPO – Senator (TRINOMIC)

T-896/16 DEP – Puma / EUIPO – Senator (TRINOMIC)

Acțiune introdusă la 30 iunie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-391/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, A. Caeiros, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

constatarea faptului că prin necompensarea pierderii unei părți din resursele proprii care ar fi trebuit să fie stabilite și puse la dispoziția bugetului Uniunii în temeiul articolelor 2, 6, 10, 11 și 17 din Regulamentul nr. 1552/19891 (articolele 2, 6, 10, 12 și 13 din Regulamentul nr. 609/20142 ) în cazul în care certificatele de export nu au fost eliberate cu încălcarea articolului 101 alineatul (2) din Decizia 91/482/CEE3 pentru importurile de aluminiu din Anguilla în 1999-2000, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 (ulterior, articolul 10) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (devenit articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană), și

obligarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Între martie 1999 și iunie 2000 aluminiu originar din țări terțe și importat prima dată în Anguilla a fost, după reexportarea din Anguilla, importat în Italia. O indemnizație de expediere la export de 25 de dolari USA pe tonă metrică („ajutorul pentru transport”) a fost acordată de autoritățile din Anquilla pentru mărfurile care tranzitează Anguilla. Acel „ajutor pentru transport” acordat de Anguilla pentru mărfurile care tranzitează, care corespunde unei restituiri a taxelor vamale, ar lipsi de efect scutirile vamale în cazul reexportării din Anguilla și al importării în Uniunea Europeană. Articolul 101 alineatul (2) din Decizia 91/482/CEE a fost greșit aplicat de autoritățile din Anguilla întrucât acestea au eliberat certificate de transport deși nu erau îndeplinite condițiile în acest sens. Ca urmare a încălcării articolului 101 alineatul (2) din Decizia 91/482/CEE în urma eliberării greșite a certificatelor de export de către Anguilla, Italia a fost împiedicată sa colecteze taxe vamale în conformitate cu articolul 24 CE (devenit articolul 29 TFUE).

Regatul Unit este responsabil din punct de vedere financiar pentru pierderea de resurse proprii tradiționale cauzată de certificatele de export eliberate cu încălcarea articolului 101 alineatul (2) din Decizia 91/482/CEE. Autoritățile din Regatul Unit nu au luat toate măsurile adecvate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii și pentru a se asigura că Decizia 91/482/CEE este corect aplicată de administrația din Anguilla. Fiecare stat membru trebuie să se asigure că teritoriile sale de peste mări aplică corect orice act juridic aplicabil acestora, precum Decizia 91/482/CEE, în scopul protejării eficiente a intereselor financiare ale UE.

În cazul în care acțiunile sau omisiunile autorităților oricărui stat membru conduc la o pierdere de resurse proprii, Uniunea poate fi creditată cu echivalentul valorii pierderilor de resurse proprii. În consecință, Regatul Unit ar trebui să compenseze deficitul cauzat bugetului Uniunii pentru valoarea totală a pierderilor de resurse proprii și să plătească dobânzi de întârziere în temeiul articolului 11 din Regulamentul nr. 1150/20004 .

____________

1 Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom) nr. 1552/89 din 29 mai 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei 88/376/CEE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților (JO L 155, p. 1).2 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare) (JO L 168, p. 39).3 Decizia Consiliului din 25 iulie 1991 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Economică Europeană (JO L 263, p. 1).4 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150 al Consiliului din 22 mai 200 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/EC, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților (JO L 130, p. 1).

Leave a Comment

Schreibe einen Kommentar